پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو

درباره ما

نگاهی اجمالی به سیر تطور مرکز آموزش مدیریت دولتی دستگاه وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور

 1. در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمين دولت، به استناد تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام كشوري، مصوب 1345، مبني بر تأسيس موسسه اي براي آموزش مديريت و فنون اداري، مؤسسه اي در تيرماه 1348 با نام «مركز آموزش مديريت دولتي» وابسته به سازمان اموراداري و استخدامي سابق کشور تشکيل و فعاليت هاي خود را در چارچوب مأموريتها و وظايف قانوني تعريف شده، شروع نمود.
 2. پس از تاسيس، بيشتر فعاليت هاي مرکز آموزش مديريت دولتي بر روي آموزش هاي شغلي کوتاه مدت (بدو خدمت و ضمن خدمت) مديران و کارکنان شامل آموزشهاي توجيهي بدو خدمت کارکنان، آموزشهاي توجيهي مديريت بدو انتصاب مديران، آموزشهاي حين خدمت مديران سطوح مختلف، آموزشهاي مشاغل مشترک اداري دستگاههاي اجرايي متمرکز شده بود، اما در تاريخ 1351/8/2 شوراي گسترش آموزش عالي کشور، مجوز اولين دوره آموزش بلندمدت در مقطع فوق ليسانس در رشته مديريت دولتي را براي مرکز آموزش مديريت دولتي صادر نمود، بعد از آن مرکز آموزش مديريت دولتي برنامه هاي خود را در جهت ارتقاي دانش مديريت حرفه اي تحت عنوان دوره هاي بلندمدت در سطوح کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا در رشته هاي مختلف مديريت (مديريت مالي ـ مديريت سيستم هاي اطلاعاتي ـ مديريت عمران شهري ـ مديريت صنعتي ـ مديريت اداري ـ مديريت آموزشي ـ مديريت بازرگاني و مديريت دولتي) ارائه نمود و فارغ التحصيلان مختلفي را در رشته هاي مذکور به نظام اداري کشور عرضه نمود.
 3. در تيرماه سال 1381 بدنبال ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي کشور و سازمان برنامه و بودجه و تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، به استناد مصوبه شماره 13/655 مورخ 81/4/3 شوراي عالي اداري، مرکز آموزش مديريت دولتي وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي کشور با مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي وابسته به سازمان برنامه و بودجه در يکديگر ادغام و موسسه جديدي تحت عنوان "موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي" وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق کشور شکل گرفت، با شکل گيري موسسه مذکور برگزاري دوره هاي بلندمدت تقريباً متوقف شد و دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در زمينه هاي فناوري اطلاعات، عمومي (فرهنگي– اجتماعي)، مشاغل مشترک اداري، به ويژه دوره هاي بهبود مديريت قوت گرفت.
 4. با تغيير ساختار و تشکيلات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور (براساس مصوبه شوراي عالي اداري) و تبديل آن به دو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و ابلاغ تشکيلات سازماني هر دو معاونت در تاريخ 1388/8/8، مرکز آموزش مديريت دولتي در ساختار سازماني معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رييس جمهور، به عنوان يکي از واحدهاي وابسته تعريف شد.
 5. در تاريخ 1388/10/27 با تصويب کميسيون اصل 138 هيات وزيران، براي مرکز هيات امنا تعيين و ترکيب آن تصويب و ابلاغ گرديد.
 6. اين مرکز فعاليت رسمي خود را از اوايل سال 1389 آغاز نمود، در فروردين سال 1389 نمودار تشکيلاتي مرکز به تصويب رسيد.
 7. در تاريخ 1389/6/15 تشکيلات تفصيلي مرکز بر اساس نمودار تشکيلاتي مصوب و با 169 عنوان پست سازماني از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني تصويب و ابلاغ گرديد.
 8. در تاريخ 1389/11/26 آيين نامه مالي معاملاتي مرکز به تصويب وزارت علوم و تحقيقات رسيد و به مرکز ابلاغ گرديد.
 9. اساسنامه مرکز نيز در تاريخ 1390/7/23 به تصويب شوراي عالي گسترش آموزش عالي رسيد و در تاريخ 1390/8/14 ابلاغ گرديد
 10. پس از ادغام دو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1393 و تغییر در ساختار و ماموریت های سازمان در مباحث توسعه و برنامه ریزی، مرکز آموزش مدیریت دولتی به استناد صورتجلسه مورخ 94/12/11 به "مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری" تغییر نام یافت.
 11. در تاریخ 1395/5/2 با تصویب شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجددا به دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تقسیم گردید، و طبق ماده 6 مصوبه مذکور مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری به دو مرکز آموزش مدیریت دولتی وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور تفکیک گردیدند. بنابراین در مجموع دوره فعالیت مرکز به چهار دوره کلی دسته بندی می گردد، دوره نخست از سال 1348 تا 1381 (مجموعاً 33 سال) که بخشی از قبل از انقلاب بوده، دوره ادغام از سال 1381 لغایت 1389 (8 سال) و در نهایت دوره احیای مجدد از سال 1389 تا اواخرسال 1394 و در نهایت دوره کوتاه مدت تفکیک مجدد مرکز آموزش و پژوهش توسعه وآینده نگری
موسسات و مشتریان همکار